NOVINKY

Aktualizováno k 21.5.2016

TOPlist

PŘEDPISY


(1) ÚSTAVNÍ ZÁKONY A VYBRANÉ ZÁKONY VZTAHUJÍCÍ SE K PROBLEMATICE OBRANY

Texty právních předpisů můžete stahovat buď na stránkách Ministerstva obrany zde, nebo ze Sbírky zákonů na stránkách Ministerstva vnitra zde.

Ústava České republiky

Listina základních práv a svobod

ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky

zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky

zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze

zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání

zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky

zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky

zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech

zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství

zákon č. zákon č. 45/2006 Sb., o službě vojáků v záloze

zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)

zákon č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)

Nahoru


(2) ZÁKONY VZTAHUJÍCÍ SE K VOJENSKÉMU ŠKOLSTVÍ

Texty právních předpisů můžete stahovat ze Sbírky zákonů na stránkách Ministerstva vnitra zde.

zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) - zejména § 94 a § 95

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - zejména § 8 a 172

zákon č. 214/2004 Sb., o zřízení Univerzity obrany

Nahoru


(3) SLUŽEBNÍ PŘEDPISY A METODICKÉ POKYNY VE STÁTNÍ SLUŽBĚ VZTAHUJÍCÍ SE KE VZDĚLÁVÁNÍ

služební předpisy náměstka ministra vnitra pro státní službu a personální ředitelky Ministerstva vnitra

služební předpis

1/2016

služební předpis personální ředitelky sekce pro státní službu ze dne 9. února 2016, kterým se zřizuje zkušební komise číslo XI pro obor státní služby Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

služební předpis

9/2015

služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 29. října 2015, kterým se stanoví Rámcová pravidla vzdělávání státních zaměstnanců ve služebních úřadech

služební předpis

7/2015

služební předpis personální ředitelky sekce pro státní službu ze dne 8. října 2015, kterým se zřizují zkušební komise pro obor státní služby Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

služební předpis

5/2015

služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 20. srpna 2015, kterým se zřizuje zkušební komise číslo I pro obor státní služby Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

služební předpis

4/2015

služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vykonáním úřednické zkoušky

     

služební předpisy státního tajemníka v Ministerstvu obrany

služební předpis

10/2015

služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu obrany ze dne 9. září 2015, kterým se zřizují zkušební komise pro obory státní služby v působnosti Ministerstva obrany

služební předpis

5/2016

služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu obrany ze dne 24. února 2016, kterým se mění služební předpis státního tajemníka č. 10 ze dne 9. září 2015, kterým se zřizují zkušební komise pro obory státní služby v působnosti Ministerstva obrany

služební předpis

úplné znění

10/2015

úplné znění služebního předpisu státního tajemníka v Ministerstvu obrany ze dne 9. září 2015, kterým se zřizují zkušební komise pro obory státní služby v působnosti Ministerstva obrany

     

metodické pokyny náměstka ministra vnitra pro státní službu

metodický pokyn

5/2015

 

metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu, kterým se stanoví podrobnosti k rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky

metodický pokyn

4/2015

 

metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu, kterým se stanoví podrobnosti k provádění a organizaci úřednické zkoušky do doby zprovoznění informačního systému o státní službě nebo pro případ jeho dlouhodobé odstávky

metodický pokyn

3/2015

 

aktualizovaný metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu, kterým se stanoví podrobnosti k provádění a organizaci úřednické zkoušky (verze 3 platná ode dne 27. října 2015)

metodický pokyn

2/2015

 

metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu, kterým se stanoví podrobnosti k přípravě zkušebních otázek zvláštní části úřednické zkoušky


(4) VNITŘNÍ PŘEDPISY MINISTERSTVA OBRANY K JAZYKOVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

Texty uvedených vnitřních předpisů na vyžádání.

(1) Vnitřní předpisy upravující organizaci a provádění jazykového vzdělávání v okruhu působnosti Ministerstva obrany:

Jazyková příprava v rezortu Ministerstva obrany Vševojsk-16-14

Účinnost: 1. 1. 1997

Zrušeno: RMO č. 15/2004

 

NNGŠ č. 15/2003

Jazyková připravenost vojáků z povolání v útvarech a zařízeních Armády České republiky

Částka: 8/2003

Zrušeno: RMO č. 15/2004

Datum schválení: 18. 4. 2003

Účinnost: 5. 5. 2003

 

RMO č. 15/2004

Jazyková příprava v rezortu Ministerstva obrany

Částka: 7/2004

Zrušeno: RMO č. 1/2007

Datum schválení: 16. 6. 2004

Účinnost: dnem vyhlášení ve věstníku - 7. 7. 2004

 

RMO č. 1/2007

Jazykové vzdělávání zaměstnanců v rezortu Ministerstva obrany

Částka: 2/2007

Zrušeno: RMO č. 108/2014

Datum schválení: 11. 1. 2007

Účinnost: dnem vyhlášení ve věstníku - 29. 1. 2007

Novela číslo

Změna čím

Datum účinnosti

1

RMO č. 51/2010

27.9.2010

2

RMO č. 22/2013

1.4.2013

3

RMO č. 88/2013

1.9.2013

 

RMO č. 108/2014

Jazykové vzdělávání zaměstnanců v působnosti rezortu Ministerstva obrany

Částka: 23/2014

Datum schválení: 25. 11. 2014

Účinnost: dnem vyhlášení ve věstníku - 8. 12. 2014

Novela číslo

Změna čím

Datum účinnosti

1

RMO č. 61/2015

30.6.2015

2

RMO č. 88/2015

16.11.2015

(2) Vnitřní předpisy upravující plánování vzdělávacích aktivit, včetně jazykových vzdělávacích aktivit:

Normativní výnos Ministerstva obrany č. 47 ze dne 20. 9.2012 Vzdělávací a výcvikové aktivity v roce 2013

 

Normativní výnos Ministerstva obrany č. 97 ze dne 30. 9. 2013 Vzdělávací a výcvikové aktivity v roce 2014

 

Normativní výnos Ministerstva obrany č. 55 ze dne 22. 5. 2015 Plánování vzdělávacích a výcvikových aktivit a vzdělávací a výcvikové aktivity v roce 2015


 

Nahoru

Copyright © 2008-2016 Vladimír Tetur